Jump to content
Sign in to follow this  
Övünç Dinç

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Recommended Posts

Görev ve Tanım,

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 639

Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223

Yayımlandığı R.G. Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 Mük.

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MADDE 10- (1) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.

b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.

c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.

ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek.

d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.

e) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak.

f) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek.

g) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak.

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

 

 

Kısaca Balıkçılık ile ilgili tüm Tebliğleri hazırlayan kurumdur,

 

Balklk ve Su rnleri Genel Mdrl

 

 

 

 

organizasyon.png

 

 

DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

 

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Amatör ve ticari avcılıkla ilgili düzenlemeler yapmak,

b) Sürdürülebilir avcılığın teşvikine ilişkin çalışmalardan bulunmak,

c) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

c) Deniz ve iç sularda avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin kontrol ve denetiminde kullanmak üzere koruma-kontrol gemileri kiralamak satın almak ve işletmek,

d) Av kotaları ile ilgili is ve işlemleri yürütmek,

e) Urun veya avcılık yöntemini dikkate alarak karaya çıkış yerlerini tespit etmek,

f) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik tedbirler almak,

g) Avcılıkta kullanılan av araç gereçlerinin kurallara uygun kullanılmasına yönelik

Kontrol ve denetimler yapmak,

ğ) Yasak vasıta, zaman ve usullerle yapılacak araştırmalar için izin vermek,

h) Kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

ı) Genel Müdürlükçe yapılması zorunlu görevler dışındaki bazı görevleri, kendi denetimi

ve gözetiminde olmak üzere, ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşları ile belirlenen esaslar

dahilinde yürütmek,

i) Avcılık ürünlerinin kaydı ve ilk satısına kadarki naklinde kullanılacak belgelere ilişkin

esasları belirlemek,

j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

 

 

 

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer

konularda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ait bütçe teklifini, kalkınma plan ve program

esaslarına göre hazırlamak, projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek ve

değerlendirmek,

c) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli dönemlerde fiziki ve nakdi performanslarını izlemek,

gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,

c) Bütçe ve programlarla ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Genel Müdürlük yatırım bütçesinin ödeme emirlerini takip etmek ilgili müesseselere

iletmek,

e) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme işlemlerini yapmak ve yıllık

kesin hesap kanun tasarısına ilişkin raporları hazırlamak,

f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre

kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak,

g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak,

tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik

v.b yasal düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

ğ) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitim

programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile

işbirliği yapmak,

h) Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili çalışmalarda

koordinasyonu sağlamak,

ı) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla

koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde görüş

oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların gerçekleştirilmesine Bakanlığın

ilgili birimi ile işbirliği içerisinde yardımcı olmak,

i) Genel Müdürlüğün yıllık yayın program taslağını hazırlamak, yayınlanmasına karar

verilen eserlerin, yayın komitesince incelenerek bastırılmasını sağlamak,

j) Genel Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve

uygulanmasını sağlamak,

k) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin

cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,

l) Genel Müdürlük personelinin; izin, terfi, atama, yer değiştirme, emeklilik, sağlık

hizmetleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici ve sürekli görev

yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere duyurmak, gerektiğinde bu

konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği

yapmak, koordinasyonu sağlamak,

m) Genel Müdürlük binasına ait temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve tasıma

hizmetleri ile Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini bakımından Destek

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

n) Genel Müdürlüğe ait evrak, arşiv ve daktilo hizmetlerini yürütmek,

o) Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını

sağlamak, kontrolünü yapmak,

o) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuatı çerçevesinde

yürütülmesini koordine etmek,

p) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak

 

 

 

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek,

b) Su ürünleri konusunda her turlu istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve veri

tabanı oluşturmak,

c) Bakanlık içi ve dışı birimlerle, veri paylaşımı ve bilgi değişimi konusunda işbirliği

yapmak,

c) Balıkçı gemilerinin faaliyetlerini izlemeye yönelik uzaktan algılama sistemlerini

kurmak ve işletmek,

d) Su ürünleri desteklemelerine ilişkin istatistiki çalışmalarda bulunmak,

e) Su ürünlerine ilişkin sosyo-ekonomik durum tespiti yapmak ve değerlendirmede

bulunmak,

f) Su ürünleri konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki değerlendirmeler yapmak ve

raporlamak,

g) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

ğ) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

 

 

 

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av

baskısının azaltılması amacıyla balıkçı filosunun yönetimine ilişkin çalışmalarda bulunmak ve

planlar hazırlamak,

b) Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanılması ve

iyileştirilmesiyle ilgili plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak,

c) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemi ve kişiler için verilecek ruhsat ve izinler ile

ilgili hususları düzenlemek ve yürütmek,

c) Hassas ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, su ürünlerinin ve yasam alanlarının

korunması amacıyla deniz rezerv alanları, balıkçılık koruma alanlarına yönelik çalışmalar

yapmak,

d) Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ekosisteme yönelik etkisini izlemek,

ve değerlendirmek.

e) Su ürünleri kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapay resif uygulamalarına

ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,

f) Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin is ve işlemleri yürütmek,

g) Su ürünleri kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla balıklandırma faaliyetlerini

yürütmek,

ğ) Sulak alanların korunmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalarda ilgili kuruluşlarla

işbirliği içinde bulunmak,

h) Balıkçılık altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, geliştirilmesine, işletilmesine ve kontrolüne

yönelik çalışmalar yapmak,

ı) Balıkçılık idari binalarının kurulumu, işletilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

 

 

 

Yetiştiricilik Daire Başkanlığı

Yetiştiricilik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yetiştiriciliğe uygun su ürünleri istihsal sahalarını belirlemek, bu yerlerin sınır

tespitlerini yapmak veya yaptırmak,

b) Su Ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerçek ve tüzel

kişilere ait projeleri onaylamak,

c) Çevre dostu üretim modellerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

c) Su Ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin çevresel etkilerini izlemek, gerekli tedbirleri

almak,

d) Görev alanı ile ilgili yetiştirici birlikleri ve ilgili sektörlerle ortak projeler hazırlamak,

e) Su ürünleri yetiştiricilik alanlarının kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

kaynakların sürdürülebilirliğini temin için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,

f) Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle ilgili teklif geliştirmek ve uygulamalara

katkıda bulunmak,

g) Alternatif türlerin yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

ğ) Yetiştiricilikte kullanılmak üzere içsu ve deniz balıklarının yumurta, yavru ve damızlık

vasıflarını ve ithal şartlarını belirlemek,

h) Yetiştiricilik ürünlerini belgelendirilmek ve bunlara ilişkin kayıt ve takip sistemini

oluşturmak,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×